Na temelju članka 21. Statuta Narodne knjižnice Virje KLASA: 612-01/06-01/15, URBROJ: 2137/18-06-1 od 28. prosinca 2006., a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11), ravnateljica Narodne knjižnice Virje donosi

PLAN NABAVE

roba, radova i usluga u 2013. godini

I.

U skladu s Financijskom planom Narodne knjižnice Virje (Broj: 4/13) utvrđuje se Plan nabave roba, radova i usluga u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Plan).

II.

U vrijednosti do 70.000,00 kuna planira se nabava redovito ili prema ukazanoj potrebi izravnim ugovaranjem za slijedeće robe, radove i usluge:

  1. obnova prozora u prostoru knjižnice
  2. održavanje računala i ostale informatičke opreme
  3. kupnja knjiga
  4. kupnja časopisa i neknjižne građe
  5. usluge telefona, računalne, intelektualne i osobne usluge
  6. materijal, namirnice i sredstva za čišćenje
  7. nabava sitnog inventara
  8. ostale nespomenute usluge tekućeg i investicijskog poslovanja

III.

Odluku o pristupanju nabavi za nabave iz točke II. donosi ravnateljica uz suglasnost Općinskog vijeća odnosno Općinskog načelnika, osim za nabave u vrijednosti do 10.000,00 kn.

IV.

Utvrđeni Plan usklađivat će se tijekom godine u skladu s mogućnostima i potrebama Narodne knjižnice Virje.

V.

Sredstva za nabavu osigurana su u Financijskom planu Narodne knjižnice Virje i Proračunu Općine Virje za 2013. godinu.

VI.

Ovaj Plan se upućuje Općinskom načelniku radi davanja suglasnosti.

Broj: 6/13

U Virju, 17.01.2013.

Ravnateljica:

Ana Škvarić

Skip to content