Sukladno članku 13. stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), a na temelju izjava o nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja, objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Narodna knjižnica Virje kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi. Narodna knjižnica Virje kao naručitelj objavljuje da ne postoji sukob interesa odgovorne osobe naručitelja i predstavnika naručitelja odnosno da isti ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg poslovnog subjekta s više od 0,5% .

Skip to content